Now you can stream your call to millions via YouTube Live

OKUPHIWANAYO

Nakhu esikupha kona ngokusisekela kwakho

UGumzo wasungulwa ngoba kuvele isidingo sokulwa ne-COVID-19. Sabona indlela abantu abezwa ubuhlungu ngakhona ngenxa yomzwangedwa nokukhathazeka ekubeni bangasakwazi ukuhlangana nemindeni yabo, abangani nalabo anathandeka kubo. Siyazi ukuthi izigidi zabantu sisebenzisa ukuhlangana nge-video okomhlaba wonke fanana no-Zoom, u-WebEx no-Microsoft Teams.

Nokho, lokhu kusho ukuthi izindimbhane zamadola siyaphuma ezwenikazi lethi, kanti yisikhathi lapho siwadinga khona kakhulu, khona lapha emnothweni wethu. UGumzo wakhiwa ukuba abeyindlela yokusebenziseka kalula kubasebenzisi bethu, kanti-ke okukhulu yilokhu, ukunikeza usizo emphakathini yethu.

Siqhubeka nokuphana ngalezindlela :

  • Sisungula imisebenze yabasunguli
  • Ukubhalisa kwamahhala kothisha bezikole sikahulumeni
  • Ukubhalisa mahhala ko-GOK MP’s, MCA’s, CS’s kanye no-PS’s

Ukunikela okuwu 50% kuzo zonke izimali ezitholakele kuGumzo zifakwa kulezinhlangano ezilandelayo:

Pwani Youth Network

Lenhlanganyelo Yabasha baka Pwana (PYN) yasungulwa yabhaliswa ngonyaka ka-2013 nombono othi “Ukufaka wonkewonke ekwenzeni ukuthula, ukusimamisa intuthuko nezokuzalana eziphilile nganhlanye kuthuthukiswa ezemidlalo, amakhono, amafilimu kanye nezobuchwephesha.

Lesikhungu senza imisebenzi ezindaweni zaseMombasa, Kilifi kanye naseKwale kanti iqondene nabasha, izingane kanye nomama.

Team Pankaj

Iqembu lika-Pankaj lase Kenya liwumphakathi othola ukunikelelwa izinto libese laba ukudla emindenini enganalutho e-Nairobi ngesikhathi sokuhlupheka se-COVID-19.

Team Pankaj

Iqembu lika-Pankaj lase Kenya liwumphakathi othola ukunikelelwa izinto libese laba ukudla emindenini enganalutho e-Nairobi ngesikhathi sokuhlupheka se-COVID-19.

Mombasa Red Cross

Inhlangano Yesiphambhano Esibovu siyisigungu sikazwe lonke seSiphambhano Esibovu Nenhlanganyelo ka-Crescent, eyasungulwa yisenzo sephalamende yase-Kenya. Njengomsizi ezweni nakuhulumeni wezwe, sizosebenza nemiphakathi yethu, nabazinikelayo nabalingani bethu ukulungiselela ukuhlangabezana nezidingo zempilo. Sizonaka ukuthi sinamandla nosizo ngakuphi ukuze sibalekele ukuhlupheka kwabantu siphephise izimpilo.

Jitsi

I-Jitsi yizinto ezibuthanisiwe ezingakhokhelwa ezivumela ukuthi ukwazi ukwakha uphinde usebenze ngama-video aphephile emihlanganweni. Phakathi naphakathi kuka-Jitsi kunama-Jitsi Videobridge kanye no-Jitsi Meet, okukwenza ukwazi ukubambha imihlangano kwi-internet, ngenkathi eminye imisebenzi ivumela ezinye zezimpawu ukusebenza fana nokukuma, ukushaya ucingo, ukurekhoda kanye noku-simulcasta.

Jitsi

I-Jitsi yizinto ezibuthanisiwe ezingakhokhelwa ezivumela ukuthi ukwazi ukwakha uphinde usebenze ngama-video aphephile emihlanganweni. Phakathi naphakathi kuka-Jitsi kunama-Jitsi Videobridge kanye no-Jitsi Meet, okukwenza ukwazi ukubambha imihlangano kwi-internet, ngenkathi eminye imisebenzi ivumela ezinye zezimpawu ukusebenza fana nokukuma, ukushaya ucingo, ukurekhoda kanye noku-simulcasta.

Bhalisa ukuze ukwazi ukuqala

Uzodinga inombholo yocingo ebhalisiwe ukuze ukwazi ukuqala.
Singeke nanini sinike abanye noma sithengise iminingwane yakho kwabanye noma sikwenze igaxekile.
Skip to content