Now you can stream your call to millions via YouTube Live

Okusenza Sehluke

U-Gumzo wasungulwa e-Kenya ngokuziqhenya, yinkapani yeze ICT e-Kenya: I-Usiku Games. Konke ukushaya okwenza kuGumzo kuveza amathuba omsebenzi e-Kenya kuphinde kusekele ukukhula komnotho khona. Yonke inkokhelo ihlala e-Kenya, kanti kulesikhathi se-Covid-19, sinikela u-50% wazo zonke izimali ezakhiwe kwaGumzo ukuqhasa imisebenzi yokulwa ne-Corona kulo lonke izwe.

Kululaukusebenzisa

Kungenjengamanye ama-platfoms, uGumzo akadingi udowlode i-app, noma ukuqhumanisa kuze uhlangane. Konke ukushaya kuka_Gumzo kwenzeka ku-browser, okwenza avele asebenze noakumaphi ama-smartphone noma ama-PC, ngokushesha. Uma umuntu esene-account eyethenjwayo, bangangenela umhlangano ngokuchofoza-nje kanye.

Kuphephile

Konke ukushaya kukaGumzo ku-encypted, okwenza ukukhuluma kwakho kube ngokungasese kuphinde kuphephe. Uma bengedluli kwabawu 4 abashayile, lokho kusho ukuthi kusuka kumunye kuya komunye ku-encrypted. Lapho bebaningi kunalokhu abashayile, lokukhuluma ku-encrypted kwababili abashayelanayo kanye nomshina obahlanganisile. Singakwazi ukuba nomhlangano ngasese lapho unemishina yakho yokugcina i-data okwenza kuphephe kakhulu ukushaya

Kosomabhizinizi

Sinawo onke amathuluzi obuqhwepesha ongawabheka uma ufuna ukwenza imihlangano nge-video. Lokhu kufaka phakathi ukwethula kwi-screen esigcwele, ukunika abanye ama-screen nokuvota ngaso leso sikhathi kwabashayile. Sakha ukurekhoda konke okushiwoyo ngaso leso sikhathi nokubhala lokho okushiwoyo ngenkathi kuhlangenwe, ukuze sivumele ukunikezana ngama-minutes, noma siwagcine njengokwencubo

Kwabazijabulisayo

Imihlangano ye-video ayiseyona-nje yamabhizinisi, kodwa manje imindeni nabangani basebenzisa uGumzo ukuze bahlale beqhumene bakhulumisana. Sakhe izinto ezithokozisayo ezenza uGumzo ehluke kulesikhathi sokuba wedwa sesithukuthezi esingavumi ukuthi kuvakashwe. Abashayile ku-Gumzo bangakwazi ukudlala imidlalo baphinde babheke ama-movies kanyekanye kungathi bahlezi etafuleni elilodwa, okwenza imindeni iqhelelane, ndawonye.

Bhalisa ukuze ukwazi ukuqala

Uzodinga inombholo yocingo ebhalisiwe ukuze ukwazi ukuqala.
Singeke nanini sinike abanye noma sithengise iminingwane yakho kwabanye noma sikwenze igaxekile.
Skip to content